Infiintare SRL

Firma infiintare SRL

Ce inseamna infiintare de firma SRL


Firma infiintare - CONTACT: Adresa si Telefon - Click Aici


Infiintarea sau deschiderea unei firme srl este o procedura complexa ce necesita informatii suplimentare de ordin legal, o informare mai buna si drumuri repetate la diverse institutii pentru obtinerea de aprobari.

Pentru cei care doresc infiintarea sau deschiderea unei firme de tipul srl sau srl-d avem o oferta foarte buna din punct de vedere al timpului, calitatii serviciilor dar si al informatiilor oferite. Pe langa actele necesare pentru deschiderea unui srl, la noi vei obtine si informatii suplimentare valoroase pentru continuarea activitatii.
Verifica in Pagina de Preturi oferta noastra si contacteaza-ne pentru detalii.

Daca vrei mai multe detalii despre ce inseamna un SRL, ai mai jos o descriere sumara a acestui tip de societate comerciala.


ce este srl

Ce este un SRL ?

SRL inseamna Societate cu Raspundere Limitata.


Societatea cu raspundere limitata este o forma de desfasurarea a unei activitati comerciale (cu scop lucrativ si de obtinere a unui profit) in conditiile legii societatilor comerciale din Romania (legea 31/1990 modificata si republicata)


Societatea cu raspundere limitata cu sediul in Romania este denumita legal persoana juridica romana. 

Extras din Legea 31/1990 republicata :
Art. 1
(1) În vederea efectuării de acte de comerţ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi comerciale, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
(2) Societăţile comerciale cu sediul în România sunt persoane juridice române.”Cine poate sa detina un SRL?

Un SRL poate fi detinut de un singur asociat sau de mai multi asociati. 

„Extras din Legea 31/1990 republicata:
Art.5
(2)Societatea cu răspundere limitată se poate constitui şi prin actul de voinţă al unei singure persoane. În acest caz se întocmeşte numai statutul.
(3)Contractul de societate şi statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv.
(4)Când se încheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite, de asemenea, act constitutiv. În cuprinsul prezentei legi, denumirea act constitutiv desemnează atât înscrisul unic, cât şi contractul de societate şi/sau statutul societăţii.
(5)În cazurile în care contractul de societate şi statutul constituie acte distincte, acesta din urmă va cuprinde datele de identificare a asociaţilor şi clauze reglementând organizarea, funcţionarea şi desfăşurarea activităţii societăţii.
(6)Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată, se semnează de toţi asociaţii sau, în caz de subscripţie publică, de fondatori.

Extras din Legea 31/1990 republicata – Art.6
(1)Semnatarii actului constitutiv, precum şi persoanele care au un rol determinant în constituirea societăţii sunt consideraţi fondatori.
Art. 12
În societatea cu răspundere limitată, numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50.
Art. 14
(1)O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată. „

Nu au voie sa detina o societate persoanele descrise in articolul de mai jos:

Extras din Legea 31/1990 republicata
Art.6
(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori au fost condamnate pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, republicata, sau pentru infractiunile prevazute de prezenta lege.


Ce este actul constitutiv?


Actul constitutiv este documentul care reglementeaza cadrul administrativ al societatii.


Extras din Legea 31/1990 republicata :
(6)Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată, se semnează de toţi asociaţii sau, în caz de subscripţie publică, de fondator.


Extras din Legea 31/1990 republicata
Art. 7
Actul constitutiv al societăţii în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată va cuprinde:

a)  numele şi prenumele, codul numeric personal, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia asociaţilor persoane fizice; denumirea, sediul şi naţionalitatea asociaţilor persoane juridice; numărul de înregistrare în registrul comerţului sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naţionale; la societatea în comandită simplă se vor arăta asociaţii comanditari, asociaţii comanditaţi, precum şi reprezentantul fiscal, dacă este cazul;
b)  forma, denumirea, sediul şi, dacă este cazul, emblema societăţii;

c)  obiectul de activitate al societăţii, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale;
d)  capitalul social subscris şi cel vărsat, cu menţionarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură şi modul evaluării, precum şi data la care se va vărsa integral capitalul social subscris. La societăţile cu răspundere limitată se vor preciza numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său;
e)  asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau administratorii neasociaţi, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separate:

e1) în cazul societăţilor cu răspundere limitată, dacă sunt numiţi cenzori sau auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar;
f) partea fiecărui asociat la beneficii şi la pierderi;
g) sediile secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică -, atunci când se înfiinţează o dată cu societatea, sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare;
h) durata societăţii;
i) modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii.

Ce este capitalul social?

Capitalul social este aportul asociatului sau a a sociatilor

 la deschiderea societatii, capital ce reprezinta obligatii sociale ale asociatului (asociatilor) conform legii, iar asociații au obligații  doar în limita capitalului social subscris.

Extras din Legea 31/1990 republicata
Art. 11
(1) Capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată se divide în părţi sociale egale.
(2) Părţile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

Art. 13

(1) În cazul în care, într-o societate cu răspundere limitată, părţile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, în calitate de asociat unic, are drepturile şi obligaţiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunării generale a asociaţilor.
(2) Dacă asociatul unic este administrator, îi revin şi obligaţiile prevăzute de lege pentru această calitate.
(3) În societatea care se înfiinţează de către un asociat unic, valoarea aportului în natură va fi stabilită pe baza unei expertize de specialitate.


Sediul social al firmei

Sediul firmei 

va fi sediul legal declarat numit si sediu social sau adresa la care acea firma este inregistrata.


Sediul firmei se poate afla in proprietatea firmei, poate fi inchiriat firmei sau acel sediu poate fi folosit de firma printr-un contract de comodat semnat cu proprietarul spatiului.


Extras din Legea 31/1990 republicata
(3)La înmatricularea societăţii comerciale şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului:
a) documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;
b) un certificat emis de organul fiscal prevăzut la lit. a), care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenţa altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, după caz;
c) în cazul în care din certificatul emis potrivit lit. b) rezultă că sunt deja înregistrate la organul fiscal alte documente care atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social, o declaraţie pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, prevăzute la alin. (4).
(4) La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin structura lui şi suprafaţa sa utilă, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate. Numărul societăţilor comerciale ce funcţionează într-un imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare.

Pentru informatii suplimentare sau pentru infiintarea unei firme contactati-ne acum:
VEZI MAI JOS MAI MULTE ARTICOLE DESPRE SRL: